Media Releases

Get the latest news about Chris Hayes MP and the Fowler Electorate

Dân Biểu Địa Phương Được Bổ Nhiệm Quản Lý Chính Phủ

May 22, 2013

Ông Chris Hayes, Dân Biểu Liên Bang đơn vị Fowler, đã được bầu làm Trưởng Quản Lý Chính Phủ (Chief Government Whip).

Whip là người quản lý của Đảng nắm quyền. Nó là một trong những chức vụ quan trọng và uy tín của chính phủ.

Ông Hayes đại diện cho những vùng như Cabramatta, Canley Vale, Mt Pritchard and Bonnyrigg. Ông Hayes nói với [insert name of paper], "Tôi cảm thấy rất vinh dự vì các đồng nghiệp đã chọn tôi để đóng vai trò rất quan trọng này trong chính phủ".

"Để làm người Quản Lý của Đảng Nắm Quyền sẽ đưa tôi vào trong trung tâm khâu ra quyết định tại những cấp cao nhất trong chính phủ. Chức vụ này là một chức vụ có ảnh hưởng và quyền thế, và sẽ là nghị lực trọng yếu cho sự cố gắng tiếp tục của chính phủ để giúp đỡ giới lao động bình dân".

"Tuy nhiệm vụ mới này của tôi sẽ cần khá nhiều cố gắng từ phần tôi, nhưng nó sẽ không cách nào làm tôi trệch đi đối với những vấn đề trọng yếu của cư dân trong đơn vị của tôi; giáo dục, y tế, việc làm, và nhân quyền cho quê nhà. Tôi đã luôn tranh đấu cho những cái này, và trong nhiệm vụ mới, tôi sẽ tiếp tục làm như vậy", Ông Hayes nói.

WE'LL PUT PEOPLE FIRST